fbpx

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser AS – Ann Sloth

 

Gyldighed:

Nærværende forretningsbetingelser
gælder medmindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af
ydelser, produkter eller services fra AS – Ann Sloth og Ann Sloth Hansen (herefter
AS – Ann Sloth).

Alle ydelser, kurser, produkter,
workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra AS – Ann Sloth
v/Ann Sloth Hansen, CVR nr. 4130 o833, c/o Ann Sloth Hansen, Gøgeurtvej 18, 9310
Vodskov.  Mail: ann@ asloth.dk til køber/ modtager af sådanne ydelser
(herefter Køber).

 

Fortrolighed:

AS – Ann Sloth behandler alle Købers
informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme AS – Ann Sloth i
besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching
fortrolig og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

AS – Ann Sloth deler ikke Købers oplysninger,
informationer og materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan AS – Ann Sloth
videregive oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører
opgaver for AS – Ann Sloth. Sådanne tredjeparter får kun adgang til Købers
informationer, oplysninger og materiale i det omfang, dette er nødvendigt for,
at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for AS – Ann Sloth, og de må
ikke videregive oplysninger, information og materiale til andre.

 

Priser:

Alle priser er i danske kroner (DKK)
ekskl. moms og oplyses ved aftaleindgåelsen. For private dog inkl. moms.

Mentorforløb, kurser, foredrag,
1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser betales ved aftalens indgåelse – medmindre
andet aftales. Tilmelding er bindende fra aftalens indgåelse.

Mentorforløb kan betales i rater
mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes
bindende ved aftaleindgåelsen.

 

Ændringer:

Mentorforløb, kurser og 1:1
mentoring/coaching mv. afvikles på de angivne tidspunkter. AS – Ann Sloth har
ret til at foretage ændringer og vil orientere Køber herom mindst 24 timer i
forvejen.

 Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser mv.
på foranledning af AS – Ann Sloth, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter
nærmere aftale.

Der ydes ikke erstatning, herunder
ej heller levering af ydelsen en alternativ dag, hvis Køber bliver forhindret i
at deltage, hvis forhindringen ikke skyldes AS Ann Sloth (f.eks. fordi Køber selv
planlægger/vælger andre aktiviteter), medmindre det er aftalt særskilt på aftaletidspunktet
eller dette aftales mindst 5 hverdage inden levering af ydelsen skulle have
fundet sted.

Livedage kan i forbindelse med
uforudsete hændelser blive afholdt live online.

Køber er selv ansvarlig for at møde
op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at Køber har en velfungerende
telefon eller internetforbindelse.

Særligt om gruppeforløb og
uddannelser

Der ydes erstatningscoaching i
forbindelse med dødsfald i nærmeste familie eller hvis Køber selv bliver
livstruende syg.

Der ydes ikke 1:1 erstatningscoaching,
hvis Køber bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på
gruppekald hvis forhindringen ikke skyldes AS – Ann Sloth (f.eks. fordi Køber selv
planlægger/vælger andre aktiviteter), medmindre det er aftalt særskilt på det
tidspunkt Køber tilmelder sig et forløb.

Livedage kan i forbindelse med
uforudsete hændelser blive afholdt live online.

 

Rettigheder:

AS – Ann Sloth har alle
rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i
relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring

Ved køb af AS – Ann Sloths ydelser
opnår Køber brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale.
Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke
udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til
andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Ann
Sloth Hansen og virksomheden AS – Ann Sloth måtte pådrage sig i relation til
sine produkter, kurser, workshops, foredrag, coaching, 1:1 mentoring og
mentoring forløb mv., er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet
aldrig overstige 50% af det indbetalte kursusgebyr ekskl. Moms for det pågældende
produkt, forløb mv. som gav anledning til kravet. AS – Ann Sloth og Ann Sloth Hansen
skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte
skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Ann Sloth Hansen
har handlet uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser:

AS – Ann Sloth har ret til, på et
hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende
forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og
værneting:

Aftalen er underkastet dansk ret.
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Aalborg.

 

 

 

© 2020 AS – Ann Sloth v/Ann Sloth Hansen. Alle rettigheder forbeholdes. AS – Ann Sloth, Gøgeurtevej 18, 9310 Vodskov
cvr. 4130 0833